Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Moravian Premium Care a.s.

Tyto obchodní podmínky (VOP) upravují vztah společnosti Moravian Premium Care a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17935, sídlem Plaská 622/3, Praha 5, PSČ 150 00, identifikační číslo: 24228869, a Klientem, který vystupuje mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti jako podnikatel, v případě výběru a uhrazení Komplexního preventivního vyšetření, jak je tento definován níže, nebo jiné Služby prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mpcare.cz (dále je „internetový obchod“).

Pojmy použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách mají pokaždé následující význam:

 

 1. VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky,
 2. MPC – obchodní společnost Moravian Premium Care a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17935, sídlem Plaská 622/3, Praha 5, PSČ 150 00, identifikační číslo: 24228869,
 3. Klient – smluvní strana, která na základě Smlouvy zakupuje pro sebe nebo jiného Účastníka komplexní prevence Komplexní preventivní vyšetření,
 4. Komplexní preventivní vyšetření – soubor preventivních vyšetření poskytovaných MPC, jak jsou tyto specifikovány v katalogu internetového obchodu,
 5. Účastník komplexní prevence – fyzická osoba účastna na Komplexním preventivním vyšetření,
 6. Služby – konkrétní služby poskytované MPC dle Smlouvy, zejména pak služby Komplexního preventivního vyšetření,
 7. Strany – MPC a Klient,
 8. Klinika Černá Perla – projekt zdravotnického zařízení provozovaného MPC v objektu Černá Perla Slavíkova 1744/22, 708 00 Ostrava – Poruba
 9. Smlouva – smlouva o poskytování Služeb, uzavřená mezi klientem a MPC, včetně jejích příloh.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Identifikační a kontaktní údaje MPC:

  Moravian Premium Care a.s.

  Se sídlem: Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5

  B 17935 vedená u Městského soudu v Praze

  IČ: 24228869

  Kontaktní údaje:

  email: prevence@mpcare.cz

  telefon: 776 117 717

  www: www.mpcare.cz

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o Službách a cenách

 1. Informace a Službách (konkrétních poskytovaných Komplexních preventivních vyšetřeních) a jejich rozsahu, včetně uvedení ceny jednotlivé Služby a jejích hlavních vlastností (obsahu Komplexního preventivního vyšetření) jsou uvedeny u jednotlivého Komplexního preventivního vyšetření v katalogu internetového obchodu. Cena Služby je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a dalších souvisejících nákladů, není-li dále uvedeno jinak. Cena Služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace Služeb (Komplexních preventivních vyšetření) umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a MPC není povinna uzavřít smlouvu ohledně těchto Služeb.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s poskytnutím Služeb.
 4. Případné slevy z ceny Služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se MPC s Klientem jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Klient sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Klient provádí objednávku Služeb vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě.
 3. Při zadávání objednávky si Klient vybere konkrétní Službu – Komplexní preventivní vyšetření, počet poskytnutí této Služby (počet Účastníků komplexní prevence, kterým bude Služba poskytnuta) a způsob platby.
 4. Před odesláním objednávky je Klientovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Klient poskytovateli kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou MPC považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Klienta o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle MPC Klientovi potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Klient při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky MPC. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky poskytovatelem na emailovou adresu Klienta po uhrazení ceny Služby ze strany Klienta.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže MPC splnit, zašle Klientovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Klienta o přijetí této nabídky MPC na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté MPC jsou závazné. Klient může zrušit objednávku, dokud není Klientovi doručeno oznámení o přijetí objednávky MPC. Klient může v těchto případech zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email MPC uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně MPC při uvedení ceny Služby v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není MPC povinen dodat Klientovi Službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Klientovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. MPC informuje Klienta o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Klientovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Klientem na emailovou adresu MPC.

 

IV.

Platební podmínky a podmínky poskytnutí Služby

 1. Cenu Služeb a případné náklady spojené s dodáním Služeb dle smlouvy může Klient uhradit pouze bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate. Klient při provádění platby postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Cena Služeb musí být uhrazena při uzavření Smlouvy; Smlouva je uzavřena momentem úhrady ceny Služeb.
 2. Klientovi bude po uhrazení ceny na jeho e-mailovou adresu uvedenou v rámci objednávky zaslán řádný daňový doklad – faktura. Klient souhlasí se zaslání faktury v elektronické podobě na jeho e-mail.
 3. Po uhrazení ceny je Klientovi na e-mailovou adresu zadanou v rámci objednávky odeslán voucher pro poskytnutí Komplexního preventivního vyšetření s formulářem pro doplnění údajů konkrétního Účastníka komplexní prevence. Pro každé zakoupené Komplexní preventivní vyšetření bude Klientovi zaslán jeden voucher a jeden formulář pro doplnění údajů konkrétního Účastníka komplexní prevence. Klient nebo Účastník komplexní prevence je povinen tento formulář vyplnit nejpozději ke dni objednání konkrétního termínu pro poskytnutí Komplexního preventivního vyšetření.
 4. V návaznosti na obdržení voucheru dle předchozího odstavce si Klient nebo Účastník komplexní prevence e-mailem sjedná konkrétní termín poskytnutí Komplexního preventivního vyšetření. Sjednání konkrétního termínu poskytnutí Komplexního preventivního vyšetření se provádí prostřednictvím e-mailové adresy MPC: prevence@mpcare.cz Klient nebo Účastník komplexní prevence je povinen využít voucher dle předchozího odstavce (podstoupit Komplexní preventivní vyšetření) nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy. Klient nebo Účastník komplexní prevence je povinen objednat konkrétní termín poskytnutí Komplexního preventivního vyšetření nejpozději 60 dní před uplynutím termínu pro podstoupení Komplexního preventivního vyšetření. Nevyužitím voucheru dle předchozího odstavce v uvedeném termínu 6 měsíců jeho platnost zaniká, Klient ani Účastník komplexní prevence nemá právo na poskytnutí Komplexního preventivního vyšetření, přičemž zaplacená cena se nevrací.
 5. Za účelem poskytnutí Služeb se Klient či Účastník programu musí dostavit na místo poskytnutí Služeb uvedené ve Smlouvě či dohodnuté mezi MPC a Klientem, jinak na adresu Kliniky Černá Perla, a to v termínu sjednaném dle předchozího odstavce. Cesta do místa poskytnutí Služeb není součástí Služeb a tuto si Klient či Účastník programu je povinen hradit samostatně.
 6. Účastníka komplexní prevence lze měnit, a to nejpozději 72 hodin před sjednaným termínem pro poskytnutí Komplexního preventivního vyšetření. Termín poskytnutí Služeb lze měnit nejpozději 21 dní před sjednaným termínem pro poskytnutí Komplexního preventivního vyšetření. Tyto změny je Klient povinen oznámit MPC e-mailem zaslaným na adresu: prevence@mpcare.cz Nedostavením se na sjednaný termín voucher k poskytnutí Komplexního preventivního vyšetření propadá, Klient není oprávněn si sjednat nový termín a nemá nárok na vrácení zaplacené ceny. MPC si vyhrazuje právo samostatně dle svého uvážení umožnit Klientovi sjednání náhradního termínu, a to zejména pro závažné objektivní důvody, které Klientovi bránily ve využití Služeb. V případě, že se Klient odvolává na závažné objektivní důvody, pro které nemohl využít Služeb, je povinen tyto MPC přiměřeným způsobem doložit.
 7.  

V.

Odstoupení od smlouvy Klienta

 1. Klient, který uzavřel Smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Smlouvy odstoupit. MPC toto právo přiznává rovněž Klientům, kteří Smlouvu uzavřeli v rámci své podnikatelské činnosti jako podnikatelé.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dnů, přičemž začíná běžet dnem uzavření Smlouvy.
 3. Klient nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy:
  • o poskytování Služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením Smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. V návaznosti na předchozí odstavec Klient uvádí, že v případě, kdy si dohodne termín poskytnutí Služby přede dnem uplynutí lhůty k odstoupení dle odst. 2. tohoto článku VOP, tímto výslovně souhlasí s poskytnutím Služby přede dnem uplynutí lhůty pro odstoupení. Klient současně uvádí, že bere na vědomí, že v takovém případě mu zaniká právo odstoupit od Smlouvy dle tohoto článku VOP.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Klient odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 6. Pro odstoupení od Smlouvy může Klient využít vzorový formulář k odstoupení od Smlouvy poskytovaný MPC. Odstoupení od smlouvy zašle Klient na emailovou nebo doručovací adresu MPC uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel potvrdí Klientovi bezodkladně přijetí formuláře. Odstoupením od Smlouvy zaniká poskytnutý voucher na Služby.
 7. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, vrátí mu MPC bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. MPC vrátí Klientovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Klient souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

VI.

Práva z vadného plnění Klienta

 1. Poskytovatel má povinnost poskytnout Službu bez vad. MPC odpovídá za to, že Služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se Smlouvou. Shodou se Smlouvou se rozumí zejména to, že Služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se Smlouvou je zejména to, že:
  • Služby odpovídají popisu na internetovém obchodě, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci MPC vztahující se ke Smlouvě;
  • Služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.
 2. Poskytované Služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady Klient reklamuje bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví. Nejpozději lze vadu Služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí Služby.
 3. V případě, že byla vadně poskytnuta Služba, má Klient právo na bezplatné odstranění této vady Služby. Nelze-li vadu Služby takto odstranit, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny Služby nebo právo odstoupit od Smlouvy.
 4. Práva z vadného plnění Klientovi nenáleží, pokud:
  • o vadě před poskytnutím služby věděl;
  • vadu sám způsobil, zejména porušením VOP a právních předpisů.
 5. Klient může nahlásit reklamaci jakýmkoli způsobem, který dostatečně na najevo jeho vůli.
 6. Ve snaze usnadnění procesu nahlášení reklamace MPC doporučuje, aby nahlášení reklamace obsahovalo zejména následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu, adresu (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, město (pošta)), telefon, způsob kompenzace, číslo objednávky, informace, jaká Služba a z jakého důvodu je reklamována.
 7. Reklamace týkající se služeb ze strany MPC, mohou být nahlášeny zejména prostřednictvím odeslání e-mailu na adresu: prevence@mpcare.cz. MPC je povinen Klientovi – spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy klient – spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Klient – spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Klienta – spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 8. O způsobu vyřešení reklamace bude Klient – spotřebitel informován způsobem uvedeným během hlášení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Klient – spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se MPC s Klientem – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. MPC je povinna vydat Klientovi – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. V případě jakýchkoliv nedostatků v poslané reklamaci MPC požádá Klienta o jejich doplnění v souladu s kontaktními údaji klienta uvedenými v dané reklamaci.

 

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Klient doručuje MPC korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. MPC doručuje klientovi korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

VIII.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Proti poskytování Služeb je Klient oprávněn podat stížnost, a to primárně přímo MPC. MPC tuto stížnost prošetří a o prošetření bude ve lhůtě 30 dní informovat Klienta. Klient je oprávněn se stížností obrátit také na správní orgán, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tedy na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je případně příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi MPC a Klientem ze Smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi MPC a Klientem se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. MPC není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám MPC, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží MPC. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu MPC.
 4. MPC nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována MPC v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může MPC měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.7.2023

 

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Aby Vám dobře fungoval náš web (Souhlas s cookies)

Pro komfortní užívání našeho webu potřebujeme Váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas nám dáte klinutím na tlačítko „Povolit vše“ ..


Cookies