Zpracování osobních údajů

Společnost Moravian Premium Care a.s., IČ: 24228869, se sídlem: Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17935 (dále jen „Moravian Premium Care“ nebo „společnost Moravian Premium Care“), jakožto správce osobních údajů, si vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti Moravian Premium Care, včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ze strany společnosti Moravian Premium Care, a to v souvislosti s nákupy služeb prostřednictvím internetového obchodu společnosti.

 1. Jaké osobní údaje o vás společnost Moravian Premium Care zpracovává?

Společnost Moravian Premium Care zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které společnosti Moravian Premium Care poskytujete v souvislosti s využíváním jejích služeb objednávaných prostřednictvím internetové obchodu společnosti. Jedná se o tyto osobní údaje:

  1. identifikační údaje
   1. jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo
  2. kontaktní údaje
   1. telefon, e-mail a doručovací, fakturační či jiná kontaktní adresa
  3. údaje o objednávkách
   1. údaje o objednaných službách a informace související s jejím poskytnutím, údaje o platbách a doručení, informace o reklamacích
  4. údaje o vašem nastavení
   1. údaje o vašem uživatelském účtu a jeho prostřednictvím sdělených dodatečných informací (věk, pohlaví), nastavení newsletterů
  5. údaje o chování na internetových stránkách
   1. zejména informace o zboží a službách, které si zobrazujete, údaje o zařízení, ze kterého si prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení

Společnost Moravian Premium Care zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 1. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů společnost Moravian Premium Care vaše osobní údaje zpracovává?

Zpracování osobních údajů v souvislosti s objednáním služeb v e-shopu

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření smlouvy a její následnou realizaci, poskytnutí objednané služby a také z důvodu plnění zákonných povinností. V souvislosti s objednáním služby na stránkách společnosti Moravian Premium Care mohou být vaše osobní údaje zpracovávány také s ohledem na níže uvedené oprávněné zájmy společnosti Moravian Premium Care.

V případě tvorby objednávky a následného plnění smluvního vztahu, společnost Moravian Premium Care shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o objednávce a informace týkající se poskytování služby. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, komunikaci v rámci objednávky, jejího splnění nebo vyřízení případné reklamace, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k vašemu kontaktování za výše uvedenými účely.

V případě objednání služeb na stránkách společnosti Moravian Premium Care, je společnost Moravian Premium Care povinna zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávce také pro účely plnění svých zákonných povinností. Jedná se zejména o zákonné povinnosti vyplývající ze:

  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
  • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

případně dalších zákonů, a dále v souvislosti s kontrolami orgánu veřejné moci na základě těchto zákonů.

Společnost Moravian Premium Care dále v souvislosti s provedenou objednávkou v e-shopu zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o provedené objednávce s ohledem na své oprávněné zájmy, spočívající zejména v ochraně právních nároků společnosti Moravian Premium Care a kontrole řádného plnění smlouvy a řádného poskytování služeb.

Na základě oprávněného zájmu společnosti Moravian Premium Care můžete být i bez vašeho předchozího souhlasu, pokud jste toto neodmítli, oslovování s dalšími nabídkami služeb, a to i s personalizovanými, pokud tyto nabídky souvisí s již provedenými objednávkami na e-shopu. Tyto nabídky mohou být prováděny e-mailem, telefonicky, nebo jiným vhodným způsobem.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s péči o zákazníky

Toto zpracování osobních údajů často navazuje na zpracování v souvislosti s objednávkou služeb v e-shopu. Pokud se na nás obrátíte s problémem, stížností či reklamací, budeme vaše osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách) zpracovávat za účelem jejich vyřízení, a dále na základě našich oprávněných zájmů za účelem případné reakce na tyto problémy, stížnosti či reklamace.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením uživatelského účtu

Pokud si vytvoříte účet na webu společnosti Moravian Premium Care zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte služby), na základě plnění smlouvy, abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním newsletterů

V případě, že zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, společnost Moravian Premium Care bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje společnost Moravian Premium Care začne zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na webu společnosti Moravian Premium Care.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou webu společnosti Moravian Premium Care

Pokud navštívíte web společnosti Moravian Premium Care, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Podrobné informace ke zpracování cookies naleznete v Zásadách používání cookies.

 1. Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou v prvé řadě zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a společností Moravian Premium Care, tj. po dobu možnosti výkonu práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, tj. zejména po dobu trvání promlčecí doby a přiměřenou dobu po ní pro případ, že by jakýkoli nárok byl uplatněn po konci promlčecí doby.

Dále upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností společnosti Moravian Premium Care, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, touto dobou doba nejméně 10 let).

V případě, že osobní údaje zpracováváme pro účely zasílání newsletterů na základě vašeho přihlášení k jejich odběru, jsou tyto osobní údaje zpracovávány do doby odhlášení vašeho e-mailu z přijímání těchto newletterů, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zasílaných e-mailech nebo jiným odvoláním souhlasu se zasíláním newsletterů.

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jeho zrušení. Následně po zrušení uživatelského účtu jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen, či údaje tvořící součást provozních záloh.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti Moravian Premium Care jsou zpracovávány po přiměřenou dobu, kdy trvá náš výše specifikovaný oprávněný zájem.

Cookies na webu zpracováváme po dobu uvedenou v Zásadách používání cookies.

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu uvedenou v tomto souhlasu, případně do jeho odvolání, nastane-li před dobou, na kterou byl souhlas udělen.

 1. Kdo všechno bude mít k vašim osobním údajům přístup?
  1. Předávání osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb
  2. Jde o partnery, zejména lékaře a další externí spolupracovníky společnosti Moravian Premium Care, kteří se přímo podílejí na poskytování služeb společnosti Moravian Premium Care. Konkrétní seznam těchto osob vám bude případně předán na vyžádání.
  3. Rovněž k zaplacení za zboží v e-shopu společnost Moravian Premium Care využívá služeb třetích osob, a to provozovatelů platebních systémů a platebních bran. Těmto provozovatelům jsou předávány zejména údaje o objednávkách.
  4. Třetí osoby jsou zapojeny také do zpracování cookies. Bližší informace k tomuto zpracování jsou obsaženy v Zásadách používání cookies.
  5. Společnost Moravian Premium Care v souvislostí se svou činností dále spolupracuje a předává osobní údaje těmto subjektům, a to například poskytovatelům IT řešení e-shopu, účetních, daňových a právních služeb apod.
 1. Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje společnost Moravian Premium Care může v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, a to v souvislosti s využíváním služeb některých zahraničních společností (Google, Facebook). Společnost Moravian Premium Care osobní údaje předává vždy jen společnostem, které se zavázali důsledně chránit vaše osobní údaje, a to výhradně ze Spojených států. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která dle neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

 1. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti Moravian Premium Care?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti Moravian Premium Care určitá práva. Mezi tato práva patří:

  1. Právo na přístup – na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost Moravian Premium Care zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Přestože by veškeré informace měly být součástí těchto informací (případně jiných dokumentů, na které tyto informace odkazují), můžete se v případě nejasností na společnost Moravian Premium Care s žádostí o další informace obrátit.
  2. Právo na opravu – v případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás společnost Moravian Premium Care zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.
  3. Právo na výmaz – v některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
   • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
   • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
   • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže bod Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti Moravian Premium Care a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
   • se domníváte, že zpracování osobních údajů prováděné společností Moravian Premium Care přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti Moravian Premium Care nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  4. Právo na omezení zpracování – v některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů společnost Moravian Premium Care omezí, pokud:
   • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
   • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti Moravian Premium Care stejně poskytli),
   • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
   • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v bodě Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je společnost Moravian Premium Care povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.
  5. Právo na přenositelnost – máte právo získat od společnosti Moravian Premium Care všechny osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.
  6. Právo vznést námitku proti zpracování – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Moravian Premium Care. Osobní údaje poté společnost Moravian Premium Care přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala. Společnost Moravian Premium Care na základě námitky vždy přestane vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.
  7. Právo podat stížnost – kdykoli se můžete v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.
 1. Jak můžete společnost Moravian Premium Care kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na společnost Moravian Premium Care písemně na adrese Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5 či na e-mailové adrese office@mpcare.cz.

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Aby Vám dobře fungoval náš web (Souhlas s cookies)

Pro komfortní užívání našeho webu potřebujeme Váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas nám dáte klinutím na tlačítko „Povolit vše“ ..


Cookies